streda 13. novembra 2013

Odbor CR na OA
1. Napísať (vyhľadať info o Vašom odbore - CR OA)
2. OA :
  • zameranie
  • miesto
  • lokalizáciu na mapke


O škole

História školy


Máloktorá škola na Slovensku sa môže pýšiť viac než storočnou históriou. Naša obchodná akadémia v školskom roku 2012/2013 vstúpila do 110. roku jej existencie.

Práve si podávali ruky dve storočia, keď na podnet Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici sa v roku 1902 otvorili brány 3-triednej vyššej obchodnej školy.

Svoju históriu začala písať ako Banskobystrická štátna vyššia obchodná škola. V roku 1905 dostáva od mesta vlastnú budovu (na terajšej Skuteckého ulici 11), kde pôsobila dlhých71 rokov. Trojtriedny typ školy sa postupne zmenil na štátnu obchodnú akadémiu, neskôr niesol názov hospodárska škola, potom stredná ekonomická škola a od roku 1991 nesie názov Obchodná akadémia.

Od septembra 1976 sídli v modernom komplexe budov na Tajovského ulici 25.

Z jej bohatej histórie vyberáme niektoré zaujímavosti:• Do 1. ročníka vtedajšej školy nastúpilo 48 žiakov. Ťažiskovými predmetmi boli: obchodná náuka, účtovníctvo, korešpondencia, kupecká aritmetika, obchodné, zmenkové a živnostenské právo, cudzí jazyk a iné. Dôležitý predmet bol krasopis, lebo v úradoch a podnikoch sa písalo len perom.

• V rokoch 1924-1928 študovala na škole aj Margita Figuli, neskôr významná slovenská spisovateľka.

• Škola začínala s technickou vymoženosťou - jediným písacím strojom, na ktorom sa učili písať pod dozorom učiteľa striedavo všetci žiaci. Na konci školského roku 1937/38 mala škola už 28 písacích strojov a uskutočnili sa aj prvé preteky v písaní na stroji.

• V súvislosti s historickými udalosťami pamätným sa stal najkratší školský rok 1944/45 v histórii školy, ktorý sa začal až 2. mája 1945.


• Zo záujmovej činnosti študentov najdlhšie pôsobil na škole spevácky súbor Povstalec.

• Škola prešla mnohými zmenami v obsahu učiva i v systéme vyučovania, rástol záujem o obchodnú akadémiu. Pre illustráciu - v školskom roku 1996/97 bolo na škole 29 tried s počtom žiakov 1066.

• V rokoch 1991 - 1996 bola súčasťou OA aj dievčenská odborná škola.

To sú len malé čriepky zo storočného diania školy. Podrobnejšiu históriu, spomienky bývalých učiteľov, absolventov nájdete aj v pamätnej publikácii, ktorú škola vydala v jubilejnom, stom, roku.


Ing. Marcela Kaliská
----------------------------------------------------------------------------------------
Niečo o mojom odbore

Obchodná akadémia v školskom roku
2013/2014 otvára denné pomaturitné
štúdium – vyššie odborné štúdium –
cestovný ruch
V trojročnom štúdiu - odbor cestovný ruch - zabezpečujeme
získanie komplexných teoretických vedomostí z predmetov: technika cestovného ruchu,
ekonomika a marketing cestovného ruchu, manažment v cestovnom ruchu, účtovníctvo,
sprievodcovská činnosť, geografia cestovného ruchu, kúpeľníctvo, hotelierstvo, právo v
cestovnom ruchu, dejiny kultúry, aplikovaná psychológia, aplikovaná informatika ako i
aktívnu znalosť troch cudzích jazykov.

Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: štúdium je ukončené absolventskou skúškou.
Absolventská skúška sa skladá z obhajoby absolventskej práce a komplexnej skúšky z
odborných predmetov.

Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o absolventskej skúške.

Poskytnutý stupeň vzdelania: titul „DiS“ – diplomovaný špecialista ISCED – úroveň 5B
- prvý stupeň terciárneho (vysokoškolského) vzdelávania, prakticky zamerané štúdium.

Organizácia štúdia: vyučovanie sa realizuje dennou formou a súčasťou štúdia je odborná
prax v druhom (mesiac) a treťom ročníku (päť mesiacov).

Pracovné uplatnenie absolventa: funkcie stredného a vyššieho manažmentu vo veľkých
organizáciách ako sú hotelové spoločnosti, riadiace funkcie v malých a stredných podnikoch,
v cestovných kanceláriách, ubytovacích a stravovacích zariadeniach, zariadeniach
doplnkových služieb cestovného ruchu a pod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Anketa o odbore TU

Formulár vo worde


Formulár vo worde utorok